UWAGA! Serwis adriatyka.pl wykorzystuje technologię cookies – Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Menu główne
Wyszukiwarka
Informacje o Chorwacji
Bądź na bieżąco
z naszym newsletterem:

FAQ najczęściej zadawane pytania


Kontakt

Ogólne warunki

Ustalenia ogólne:
Przedstawione tutaj ogólne warunki i zasady korzystania z usług są integralną częścią umowy o usługach zawartej między Adriatyka.pl i Klientem. Wszystkie dane i informacje w niniejszych Ogólnych Warunkach obowiązują Adriatyka.pl i Klienta o ile nie zostało to określone inaczej. 

Oferta turystyczna: 
Adriatyka.pl gwarantuje usługę zgodną z informacjami opublikowanymi i obowiązującymi w dniu potwierdzenia rezerwacji oraz zgodną z opisem i terminem tejże potwierdzonej rezerwacji oprócz wypadków powstałych z powodu siły wyższej (np: śmierć lub choroba dostawcy usługi, bądź jego najbliższej rodziny) niespodziewane wydarzenia, których nie można przewidzieć ani zlikwidować (np: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susze, wojny, strajki, napady terrorystyczne), ograniczenia ze strony państwa (mobilizacja, zakaz opuszczania terytorium państwa). 

Rezerwacje i płatności:
Rezerwacje zakwaterowania są przyjmowane on-line lub drogą elektroniczną (e-mailem). Dokonując rezerwacji Klient potwierdza że szczegółowo zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami usług turystycznych i że w pełni je akceptuje. W ten sposób wszystko co zostało wymienione w Ogólnych Warunkach staje się obowiązujące prawnie tak dla Klienta jak i dla Adriatyka.pl. Aby zarezerwować usługę należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę (zależnie od wybranego sposobu płacenia). Resztę należy zapłacić na miejscu w dniu zakwaterowania się w obiekcie (jeśli nie zostało to określone inaczej).

Istnieją trzy sposoby płatności za rezerwacje: 

1. do 30% ceny usługi wynajmu po zatwierdzonym zapytaniu. 
   od 70% ceny usługi wynajmu należy wpłacić gotówką gospodarzom po przyjeździe do kwatery.

2.  50% ceny usługi wynajmu po zatwierdzonym zapytaniu. 
   50% ceny usługi wynajmu należy wpłacić gotówką gospodarzom po przyjeździe do kwatery.

3. 100% ceny za usługę wynajmu według oferty.

Firma Adriatyka.pl preferuje pierwszą z w/w formę płatności. W nielicznych przypadkach opłata wstępna (zaliczka) może być nieco wyższa niż 30%.

Potwierdzenie rezerwacji:
Po zaksięgowaniu na naszym koncie wpłaty zaliczki (lub całej sumy) Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z dokumentem ją potwierdzającym (voucher) zawierającym następujące informacje:

- Imię, Nazwisko, adres i numer telefonu usługodawcy
- Liczbę osób / nazwiska gości korzystających z usługi
- Opis opłaconej usługi, termin korzystania z usługi
- Usługi dodatkowe (jeśli takie występują)
- Uwagi dotyczące opłaty klimatycznej
- Wysokość dokonanej wpłaty
- Kwotę pozostałą do zapłaty
- Inne informacje

Ceny usług:
Cena usługi obejmuje usługę główną zgodnie z opisem w cenniku wraz z miejscem zakwaterowania podanym w rezerwacji. Usługi dodatkowe to te usługi, które nie zostały włączone do ceny głównej kwatery (w opisie kwatery określone jako ''do uzgodnienia'' ), dlatego Klient opłaca je wraz z kwotą rezerwacji albo na miejscu, w zależności jak zostało określone w naszej ofercie. Usługi dodatkowe należy zgłaszać lub zamawiać przy rezerwacji kwatery. 

Obowiązującą jednostką płatniczą w serwisie Adriatyka.pl jest euro lub jego równowartość w polskich złotych po kursie bankowym z dnia dokonania rezerwacji. Adriatyka.pl zastrzega sobie prawo zmiany opublikowanych cen. Klientom, którzy wpłacili zaliczkę za określoną rezerwację, Adriatyka.pl gwarantuje cenę kwatery określoną w rozliczeniu na podstawie której opłacili zaliczkę. Jeśli zmiana nastąpi przed wpłatą zaliczki, Adriatyka.pl zobowiązane jest powiadomić Klienta o zmianie.

Ceny określone w naszych ofertach opierają się na umowach z naszymi partnerami i nie muszą odpowiadać cenom ogłoszonym na miejscu pobytu w obiekcie zakwaterowania Klienta. Ewentualna różnica w cenie nie może być przedmiotem reklamacji. 

Jeśli do zarezerwowanego miejsca przyjedzie więcej osób niż to zostało zaznaczone na dokumentach rezerwacji, usługodawca ma prawo odmówić usługi niezgłoszonym osobom lub przyjąć wszystkich turystów z dopłatą za niezgłoszone osoby opłaconą na miejscu. W tym przypadku Adriatyka nie przyjmuje od Klienta reklamacji na zarezerwowaną kwaterę.

Opłata klimatyczna:
Opłata klimatyczna (taxa pobytowa) określona przez Ustawę o opłacie klimatycznej Republiki Chorwackiej wynosi od 1€ do 2€ dla osób dorosłych dziennie. Młodzież w wieku od 12 do 18 lat obejmuje zniżka 50% od tej kwoty, a dzieci poniżej 12 roku życia nie płacą opłaty klimatycznej. Wysokość opłaty klimatycznej zależy od miejsca pobytu w Chorwacji oraz terminu pobytu.

Opłatę klimatyczną należy wpłacić gospodarzom po przyjeździe do kwatery w przypadku gdy nie jest ona zawarta w cenie.

Obowiązki Klienta: 
Klient jest zobowiązany:
-posiadać ważne dokumenty podróżne
-przestrzegać przepisów walutowych i celnych kraju do którego przyjeżdża 
-przestrzegać porządku domowego w miejscu zakwaterowania oraz w dobrej wierze współpracować z osobami świadczącymi usługi
-Klient musi uregulować saldo na miejscu (w wysokości jak na voucherze) w dniu przyjazdu do kwatery
-jeżeli Klient zamierza ze sobą zabrać zwierzę domowe, jest zobowiązany poinformować o tym podczas dokonywania rezerwacji nawet jeśli w opisie obiektu pobyt zwierząt jest dozwolony
-jeżeli Klient planuje przyjazd z liczbą osób większą niż jest to dozwolone w kwaterze, jest zobowiązany do uwzględnienia dodatkowych osób przy dokonywaniu rezerwacji (nawet jeżeli są to dzieci). Możliwość korzystania z kwatery przez większą ilość osób zależy jedynie od dobrej woli gospodarza i niewykluczona jest również dopłata za dodatkowe osoby. Nie istnieje zasada, według której małe dzieci mogą bezpłatnie i bez wcześniejszej informacji korzystać z kwatery.

W sytuacjach nieprzestrzegania w/w obowiązków, Klient sam ponosi koszty i odpowiada za poczynione straty. Potwierdzając rezerwację Klient zobowiązuje się że jeśli uczyni jakąkolwiek szkodę wobec usługodawcy to na miejscu za nią zapłaci. 

Prawa Klienta do zmian i rezygnacji z usługi:
W sytuacji gdy Klient chce zmienić lub odwołać rezerwację z własnego powodu musi to zrobić pisemnie (e-mailem). Zmiana lub rezygnacja z rezerwacji drogą telefoniczną nie jest możliwa.

Jako zmianę rozumie się: zmianę liczby osób lub nazwisk osób korzystających z usług zakwaterowania, daty rozpoczęcia lub zakończenia korzystania z usługi (najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi) oraz wszystkie zmiany wprowadzone na voucherze. Pierwsza zmiana rezerwacji (jeśli jest możliwa bez dodatkowych kosztów) zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Za każdą następną zmianę zostaną pobrane opłaty w wysokości 20 EUR. Jeśli zmiana rezerwacji jest niemożliwa i jeśli Klient z tego powodu zrezygnuje z potwierdzonej rezerwacji  jest rozumiane to jako rezygnacja z usługi.

W przypadku zrezygnowania ostatecznie z potwierdzonej rezerwacji kwatery, po wybraniu sposobu płatności gospodarzom po przyjeździe do kwatery, Adriatyka.pl zachowuje zaliczkę w pełnej wysokości. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później jak 3 tygodnie przed planowanym przyjazdem.

Jeśli Klient musi zrezygnować z rezerwacji później niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, Adriatyka.pl stwarza mu możliwość wskazania nowego Klienta dla tej samej rezerwacji (o ile to możliwe). W takiej sytuacji Adriatyka.pl naliczy jedynie realne koszty spowodowane zamianą Klienta. Nowy użytkownik rezerwacji przejmuje wszystkie zobowiązania niniejszych Ogólnych Warunków. 

Jeśli Klient musi zrezygnować z rezerwacji później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin w tym samym roku, ale jedynie w tym samym obiekcie. Adriatyka.pl stwarza  również możliwość przeniesienia potwierdzonej rezerwacji na rok następny (jedynie w tym samym obiekcie, w cenach obowiązujacych w roku zakwaterowania) pod warunkiem że zwolniony przez Klienta termin Adriatyka.pl  (nie dostawcy usługi) ponownie zarezerwuje. Wyklucza się możliwość wielokrotnego przenoszenia rezerwacji na kolejne lata.

Jeśli Klient nie przyjedzie do miejsca zakwaterowania do północy w dniu rozpoczęcia usługi i nie skontaktował się z Adriatyka.pl lub dostarczycielem usługi, rezerwacja zostaje uznana za odwołaną.

Adriatyka.pl nie zwraca kosztów powstałych w wyniku zakupu pozwoleń na podróż, kosztów paliwa, kosztów wykupionych winiet czy wiz związanych z rezerwacją z której Klient rezygnuje.

Uwaga:
Jeśli Klient nie przyjedzie do miejsca zakwaterowania i odpowiednio wcześniej nie skontaktuje się z Adriatyka.pl lub dostarczycielem usługi (właścicielem kwatery) w celu 
ostatecznego odwołania rezerwacji pełna kwota pozostała do zapłaty na miejscu będzie w całości wymagana.

Prawo Adriatyka.pl do zmian i rezygnacji:
Adriatyka.pl zastrzega sobie prawo zmiany rezerwacji, w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć, uniknąć lub zapobiec. Zarezerwowaną kwaterę można zastąpić tylko po uprzednim powiadomieniu Klienta i tylko na kwaterę tej samej lub wyższej kategorii ale w cenie kwatery, którą Klient potwierdził w rezerwacji.

W sytuacji gdy zmiana opłaconej kwatery będzie niemożliwa, Adriatyka.pl zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji po uprzednim powiadomieniu Klienta najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi oraz gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty. Klient w sytuacji odwołania rezerwacji przez Adriatyka.pl nie ma prawa żądać zadośćuczynienia za szkodę, Adriatyka.pl jest zobowiązane jedynie do zwrotu kwoty wpłaconej na rachunek Adriatyka.pl. Jeśli niemożliwa jest adekwatna zmiana w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi, Adriatyka.pl będzie się starać poinformować Klienta o możliwości zakwaterowania, które nie znajduje się w ofercie Adriatyka.pl i zapewnić Klientowi zwrot całości wpłaconej zaliczki.  
 
Przyjmowanie reklamacji: 
Klient jest zobowiązany w dniu przyjazdu natychmiast u właściciela kwatery reklamować nieodpowiadającą usługę i zawiadomić o tym Adriatyka.pl, e-mailem lub telefonicznie (tylko w godzinach pracy). Klient jest zobowiązany współpracować z dostawcą usług i Adriatyka.pl w dobrej wierze usunięcia przyczyn reklamacji. W przypadku gdy Klient na miejscu nie będzie zadowolony z zastanym stanem i opuści obiekt oraz z własnej inicjatywy znajdzie inną kwaterę i w przypadku gdy nie da szansy dostawcy usługi (właścicielowi obiektu) lub Adriatyka.pl na usunięcie problemu lub znalezienia dla niego adekwatnej kwatery zastępczej, taki Klient nie może żądać zwrotu wpłaconej kwoty bez względu na to czy jego powody były słuszne czy też nie. Jeśli Klient przyjmie zaproponowane na miejscu rozwiązanie reklamacji, Adriatyka.pl nie musi przyjmować reklamacji. 

Jeśli nawet po interwencji na miejscu problem nie zostanie rozwiązany, najpóźniej 7 dni po powrocie z wypoczynku, Klient jest zobowiązany wysłać pisemną reklamację wraz z załączonymi dokumentami i zdjęciami, które dowodzą zasadności reklamacji (e-mailem). Adriatyka.pl będzie rozpatrywać tylko w pełni udokumentowane reklamacje zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia rezerwacji. Adriatyka.pl rozpatrzy jedynie te reklamacje, których powodu nie można było wyeliminować na miejscu.

W czasie rozpatrywania wniosku, które trwa maksymalnie 21 dni roboczych, Klient wiążąco zrzeka się pośrednictwa jakichkolwiek osób trzecich, arbitrażu organizacji turystycznej lub innych instytucji, jak i podawania informacji mediom. Klient zrzeka się również prawa wniesienia sprawy do sądu. Najwyższa kwota odszkodowania w przypadku reklamacji może wynieść równowartość zareklamowanej części usługi, a nie może obejmować już wykorzystanych usług jak i całości ceny imprezy. W ten sposób wykluczone zostaje prawo Klienta do rekompensaty w formie tzw. idealnej szkody. 

Adriatyka.pl nie może odpowiadać za ewentualne warunki klimatyczne, czystość i temperaturę wody w miejscach pobytu a także inne podobne sytuacje i zdarzenia, które mogą spowodować niezadowolenie Klienta (np. zła pogoda, niezadowolenie z rodzaju plaż, źle przygotowane plaże, bałagan lub nieporządek poza wynajętą kwaterą, za duży tłok, kradzież, uszkodzenie ciała, uszkodzenie samochodu, uszkodzenie własności, zmiany poza wynajętym obiektem itp.). Uwaga! Adriatyka.pl nie odpowiada za czystość w kwaterze. Za czystość w kwaterze odpowiada dostawca usługi (własciciel obiektu).

Podawane na naszej stronie odległości są orientacyjne. Opierają się one na informacjach otrzymanych od właściciela obiektu i naszych spostrzeżeniach. Ewentualna niewielka różnica nie może być przedmiotem reklamacji. 

Ochrona danych osobowych: 
Klient przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe. Dane osobowe Klienta są potrzebne do realizacji zamówionej usługi. Będą też wykorzystywane do dalszej wzajemnej komunikacji. Adriatyka.pl zobowiązuje się że nie będzie danych osobowych przekazywać osobom trzecim oprócz potrzeb realizacji zamówionej usługi. Dane osobowe Klienta będą przechowywanie w bazie danych, zgodnie z wymogami RODO (unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych na potrzeby akcji marketingowych Adriatyka.pl.

Uwagi:
Klient przez potwierdzenie rezerwacji i wpłatę zaliczki lub całości kwoty, wyraża zgodę na wyżej opisane warunki jak również potwierdza zapoznanie się opisem wybranej kwatery.

Niniejsze Ogólne Warunki i zasady podróży wykluczają wszystkie dotychczasowe warunki i zasady podróży. 

Sprawy sporne:
Klient i Adriatyka.pl ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli okaże się to niemożliwym, strony podporządkują się decyzjom sądu w Londynie a miarodajne będzie angielskie prawo.wersja do druku


Polecane przez Adriatyka.pl

Apartament 2+0


Apartament 4+1


Apartament 2+2


Apartament 4+4


Apartament 4+1


Apartament 4+1


Apartament 8+0


Dom 5+3


Apartament 4+1


Apartament 2+3


Apartament 3+1


Apartament 4+2


Apartament 4+1


Apartament 2+2


Dom 7+0